Kategoria: Mądrość i nostalgia społeczna

Sklep monitoring AHD

W dzisiejszych czasach monitoring w sklepie to podstawa. Większość sklepów w naszym kraju co miesiąc musi liczyć się ze stratami związanymi z drobnymi kradzieżami na kilka tysięcy złotych. Koszty te jednak są znacznie wyższe w przypadku sklepów, które nie inwestują

KONCEPCJA MĄDROŚCI OBIEGOWEJ

Pierwszym warunkiem zrozumienia współczesne­go życia gospodarczego i społecznego jest jasny pogląd na zależność między wydarzeniami a poję­ciami, które je tłumaczą. Wydarzenia i pojęcia te żyją bowiem odrębnym życiem i chociaż może się wydawać, że w podobnym sformułowaniu tkwi sprzeczność, zdolne

ZJAWISKA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

Mówcy rzadko kiedy oczerniają potęgę go­spodarczą businessmana na terenie Amerykańskiej Izby Handlowej. Na trybunach AFL-CIO skłonni są natomiast utożsamiać postęp społeczny z silnym ruchem związkowym. Ale być może najważniejsze jest to, że ludzie najchętniej aprobują poglądy, któ­re najlepiej rozumieją. Jak już

POGARDLIWA POSTAWA

Obeznanie może zrodzić postawę pogardliwą w pewnych dziedzinach zachowania ludzkiego, lecz na gruncie poglądów społecznych jest probierzem tego, co mile widziane.Ponieważ obeznanie tak wyraźnie decyduje o  tym, co jest miłe, poglądy mile widziane cechuje wielka stałość. Bardzo łatwo jest je przewidzieć.

PROBLEM MĄDROŚCI

Jednocześnie w wyższych sferach wyznawców mądrości obiegowej oryginalność pozostaje czymś niezwykle pożądanym w sensie abstrakcyjnym. I znowu mądrość obiegowa często zastępuje wła­ściwą oryginalność żarliwym opowiadaniem się za oryginalnością.Jak już stwierdzono, probierzem mądrości obie­gowej jest to, że można ją łatwo zaakceptować.

GŁOSZENIE MĄDROŚCI OBIEGOWEJ

Wie, że ktoś podziela jego zapatrywania — że nie pozostał samotnie w ty­le. A poza tym słuchanie tego, co się aprobuje, za­spokaja apostolski instynkt głoszenia prawdy. Ozna­cza, że inni też słuchają i dzięki temu stopniowo się nawracają.Głoszenie mądrości obiegowej jest

POZORY SKUPIONEJ UWAGI

Właściwie chociaż winien zachować pozory skupionej uwagi, nie musi nawet wcale słuchać tego, co się mówi. Zjednuje sobie jednak bogów poprzez uczestnictwo w obrzędzie. Skoro był obecny, słuchał z uwagą i bił brawo, może odejść z uczuciem, że system go­spodarczy

ZAPOTRZEBOWANIE NA MĄDROŚĆ

Zapotrzebowanie na mądrość obiegową jest tak wielkie, że w rezultacie poważna część naszych in­terpretacji zjawisk społecznych — i prawie wszy­stko, co jest dobrze widziane — służy jej głoszeniu. W pewnym stopniu uległo to profesjonalizacji. Po­szczególne jednostki, a zwłaszcza wybitni komen­tatorzy

JEDNA Z DOBRYCH STRON

Jest to jedną z dobrych stron wysokiej rangi akademickiej, chociaż stanowisko takie jest z kolei nagrodą za wykładanie mądrości obiegowej w odpowiednio wyszukany sposób.Człowiek sprawujący wysoki urząd publiczny powinien w myśl oczekiwań — a do pewnego sto­pnia właściwie musi —

ZASTOSOWANIE KRYTERIUM

Zastosowa­nie jakiegokolwiek innego kryterium, np. trafnego opisu rzeczywistości gospodarczej czy politycznej, uchodziłoby za skrajnie ekscentryczne.Wreszcie głoszenie mądrości obiegowej jest przy­wilejem tych, co odnieśli sukces w businessie. Pre­zes każdej niemal wielkiej korporacji — U.S. Steel Corporation, General Motors, Radio Corporation of